¤PINOYFORUM¤

PASOK DITO KABAYAN!!!MAKIBAHAGI SA AMIN


Angelus Prayer

Admin
Admin
Admin

Posts : 90
Join date : 06/03/2014
Age : 38
Location : g.m.a.cavite

Angelus Prayer Empty Angelus Prayer

Post by Admin on Mon Mar 10, 2014 5:29 pm

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak,
at ng Espiritu Santo.

Namumuno: Binati ng Anghel
ng Diyos si Santa Maria.

Sagot: At naglihi siya lalang ng
Espirito Santo

Namumuno: Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasiya
ang
Panginoong Diyos ay
sumasaiyo, bukod kang
pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong
Anak na si Hesus

Sagot: Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming
makasalanan ngayon at kung
kami'y mamamatay. Amen.

Namumuno: Narito ang alipin ng
Panginoon

Sagot: Ganapin sa akin ayon sa
Wika Mo

Namumuno: Aba Ginoong Maria.

Sagot: Santa Maria, Ina ng Diyos...

Namumuno: At ang Verbo ay
nagkatawang tao,

Sagot: At nakipamayan sa atin.

Namumuno: Aba Ginoong Maria....

Sagot: Santa Maria, Ina ng Diyos....

Namumuno: Ipanalangin mo kami, O
Santang Ina ng Diyos,

Sagot: Nang kami'y maging dapat
magkamit ng mga pangako ni
Hesukristong Panginoon.

Namumuno: Manalanging tayo:

Lahat
Panginoong aming Diyos,
kasihan Mo nawa ang aming
mga kaluluwa ng Iyong Mahal
na grasya at yayamang
dahilan sa pamamalita ng
Anghel ay nakilala namin ang Pagkakatawang Tao ni
Hesukristong Anak Mo,
pakundangan sa Mahal Niyang
pagpapakasakit at
pagkamatay sa krus ay
papakinabangin Mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-
uli sa kaluwalhatian sa Langit.
Alang-alang kay Hesukristong
Panginoon namin. Amen.

Namumuno: Luwalhati sa Ama, Sa Anak,
At sa Diyos Espiritu Santo. (3x)

Sagot: Kapara noong unang-una,
Ngayon at magpakailanman.
Amen. (3x)

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak,
at ng Espiritu Santo.

    Current date/time is Wed Oct 23, 2019 5:39 am